การสร้างศาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นพุทธบูชา สามารถบริจาคได้ที่หอสมุดพุทธอุทยานนาเทิงได้ทุกวัน