ญาติโยม ที่มาปฏิบัติธรรมในระหว่างเข้าพรรษา

อุโบสถ แปลว่า การเข้าถึง หมายถึง การเข้าไปอยู่รักษาศึล ๘ อย่างเคร่งครัด
เป็นวัตรปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธา ใคร่ฝึกพัฒนาจิตใจของตนให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

logo-news
การสร้างศาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ยืมออนไลน์ไปอ่านที่บ้าน

popular
เจริญสติ-สร้างสมาธิ
ต่อพงษ์ ยุทธ์พรรณดี
5.0/5
พุทธมงคลอานิสสงส์
พระชุมพล พลปญฺโญ
0.0/5
เสบียงบุญ คู่มือทำบุญได้ผล
บุญประดิษฐ์
4.0/5
ธรรมะคลายทุกข์
กองบรรณาธิการ
0.0/5
ฝึกใจให้รู้แจ้ง
ส.มหาปัญโญภิกขุ
0.0/5

ประจำสัปดาห์

บทสวดมนต์

วัดพุทธอุทธยานนาเทิง

การทำวัตรสวดมนต์เป็นปกติ ทำให้จิตตั้งจดจ่ออยู่ในเนื้อหาและความหมายของบทธรรม ขณะนั้นจัดเป็น สมาธิ การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติสัมปชัญญะซาบซึ้งอยู่ในบทธรรมและเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งส่วนนี้คือ ปัญญา